Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Upphandling och implementering av komplexa signalsystem - arbetsprocesser och verktyg

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 432 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kartlägga behov hos problemägare och övriga berörda intressenter samt att lägga grunden till ett fortsatt projekt med identifierade möjligheter och konsortium av aktörer. En behovsbild finns definierad tillsammans med ett underlag som möjliggör nedbrytning av komplexiteten i projektet samt en grupp av aktörer med stark motivation att fortsätta ett utvecklingsarbete av arbetsprocesser för innovationsupphandling av komplexa system såsom signalsystem. Nyckelfrågor för en fortsatt utveckling finns definierade.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har verifierat att komplexiteten för signalsystem ligger i produktens system av systemuppbyggnad och i beroendet mellan aktörer vid upphandling. En processmodell har definierats som inkluderar en ny aktivitet för framtagande av komplexa system vid upphandling. En behovsbild har definierats och kunskapsluckor identifierade. Grunden för fortsatt utveckling finns via modeller, behovsanalys och samlade aktörer. Effekter av förstudien är att på längre sikt skapa en mer funktionell upphandling av innovativa komplexa system samt en lägre kostnad ur ett LCC-perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i nära samarbete med parterna i projektet, dvs. AB SL/ Trafikförvaltningen, KTH, MTO Säkerhet AB och VTI. De fysiska projektmöten som genomfördes i kombination med telefonmöten gav en värdefull kontinuitet i projektarbetet. En större workshop genomfördes där ett 20-tal mycket engagerade aktörer från flera olika discipliner deltog. Synpunkter och kommentarer från denna WS gav input till projektet tillsammans med tidigare genomförda studier inom området och en mer generell teoristudie kring effektiv och innovativ ledning av utvecklingsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04278

Statistik för sidan