Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Universitet och högskolor och implementering av Agenda 2030

Diarienummer
Koordinator KOMMUNFORSKNING I VÄSTSVERIGE KFI - VÄST
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har resulterat i en fristående Vinnova rapport Mycket görs, mycket måste göras - UoHs bidrag till hållbar utveckling. Rapporten syftar ytterst till att stödja lärosätena i ett fortsatt arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning och i samverkan med näringsliv och förvaltning.

Resultat och förväntade effekter

Studiens resultat är en beskrivning av goda exempel på hur arbetet med hållbar utveckling kan bedrivas. Studien har givit underlag för en problematisering av arbetet mot att bli den hållbara högskolan och av ett antal dilemman som är gemensamma för de flesta lärosäten behandlas. Medvetenhet om dilemman är avgörande för kvaliteten i hållbarhetsarbetet. De personliga intervjuerna har givit underlag för slutsatser om insatser från lärosätena och om insatser som faller på andra aktörer för att stödja lärosätenas ansträngningar. Särskilt är uppmaningarna riktade till regeringen.

Upplägg och genomförande

Valet av studieobjekt efter avstämning med uppdragsgivaren fallit på att studera de tolv lärosäten som faktiskt blev godkända. Det är således ett positivt urval där de tolv som klarade sig bäst utifrån UKÄ:s kriterier och bedömning har studerats. Ansatsen och urvalet öppnar också för att kartlägga och beskriva vilka möjligheter och hinder som dessa, enligt UKÄ:s utvärdering, framgångsrika lärosäten anser finns för en fortsatt god utveckling av hållbarhetsarbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 mars 2019

Diarienummer 2019-01366

Statistik för sidan