Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tilläggsansökan Drive Sweden Policy Lab 2021/22: framtidens trafikregler (del 4)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 805 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med Drive Sweden Policy Lab case 4 ”Framtidens trafikregler” är att lyfta frågor kring behov av utveckling av regelverket för trafikföreskrifter som behöver bedrivas genom dialog med en stor bredd av aktörer. I projektet har vi samlat information om (1) behov och nyttor med digital och maskinläsbar information om trafikregler, (2) förutsättningar och utmaningar inför en förändring, (3) pågående arbete i Sverige och på EU-nivå, samt om hur man gör i andra länder. Som ett resultat av policylabbet har vi landat i att regelverket kring trafikföreskrifter behöver förändras.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen av projektet har vi diskuterat möjliga lösningar och konsekvenser av olika lösningsalternativ. Vi har inte kunnat kvantifiera samhällets nytta av tillgängliga data om trafikregler inom ramen för det här projektet, men vi har beskrivit nyttorna och bedömer att de potentiellt kan vara mycket stora. Vissa effekter är också svåra att nytto- eller kostnadsberäkna men har likväl stor betydelse. De många behov och nyttor av trafikregeldata som vi har identifierat talar dock för att nyttorna överväger kostnaderna för samhället.

Upplägg och genomförande

Syftet med det projektet har varit att utreda ett framtida system med trafikföreskrifter genom ett policylabb för att hantera regelverk och beslutsprocesser. Detta har gjorts tillsammans med aktörer från hela kedjan som berörs av framtidens trafikregler. En förutsättning för att kunna lösa frågan var att samla de aktörer som berörs av frågan och tillsammans försöka komma fram till en väl avvägd lösning. Vi har därför använt policylabb som metod för att hitta former för en väg framåt som kan stödja utvecklingen mot ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2023

Diarienummer 2021-03294

Statistik för sidan