Testsite Skagerrak

Diarienummer 2017-02286
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Safety, Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Av vikt i innovationsutveckling är möjligheter att testa och demonstrera, inte minst i tidigt skede och i verklig miljö. Trots lång tradition av marin och maritim FoU, saknas idag ett samordnat erbjudande där forskning och marknads- och behovsdriven utveckling möts.Testsite Skagerrak kan skapa möjligheten till en gemensam innovativ miljö som erbjuder svenska och internationella aktörer möjlighet till såväl biologisk som teknisk test- och demonstration. Initiativet bygger på befintliga miljöer och kompetenser som samordnat kan bredda, stärka och utveckla sina erbjudanden.

Förväntade effekter och resultat

Testsite Skagerrak erbjuder en attraktiv miljö för entreprenörer, näringslivsutvecklare och forskare inom det marina och maritima området. Testsiten samordnar befintliga testområden och faciliteter, erbjuder test- och demomiljöer med färdiga tillstånd för teknisk och biologisk FoI, test- och demomiljöer i tidiga skeden, för system och komponenter som kräver mildare klimat, långtidstester för miljöpåverkan och odlingssystem, koppling till forskning och landbaserad test- och demomiljö och blir ett komplement till siter i Europa som ger ökat samarbete och ökad beläggning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är i planeringsfas där en plan för samordning av befintliga testområden och dess infrastruktur är en väsentlig del. Vidare kommer en fördjupad studie av testbehov, användare och marknadsuppskattning att göras. Slutligen kommer en plan att utarbetas för kommande faser med projektering, aktörskonstellation, testbäddsspecifikation och kommunikationsplan. En projektgrupp under ledning av RISE svarar för det operativa arbetet och till detta är kopplad en referensgrupp med representanter för befintliga och presumtiva användare. Planeringsfasen avslutas i mars 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.