Testsite Skagerrak

Reference number 2017-02286
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Safety, Borås
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration July 2017 - June 2018
Status Completed
Venture Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Call Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Purpose and goal

Målet med Testsite Skagerrak är att utveckla en havsbaserad testsite, i ett första steg att samordna befintliga tillstånd och infrastruktur för tre testområden utanför Lysekil. Planeringsfasens mål har varit att genomföra och leverera i enlighet med Vinnovas checklista för testbäddars planeringsfas samt besluta om förutsättningar finns för att gå vidare in i projekteringsfas och söka medel för detta. Detta har gjorts och beslut har tagits att fortsätta in i projekteringsfas. Ansökan har lämnats till Vinnovas Testbäddsprogram om fortsatt ekonomiskt stöd.

Expected results and effects

Planeringsfasen har samlat intressenter för en samordnad svensk Testsite för tidiga utvecklingsskeden där t.ex. tillförlitlighet för komponenter och system testas i mildare klimat. Testsiten vänder sig till målgrupper inom vattenbruk och marin teknik. Erbjudandet omfattar testplanering, utförande av test och demonstration, övervakning och service samt analys av mätdata. Dessutom förmedling av tjänster som båtar, dykare, hantverkstjänster och logimöjligheter. Samordning förväntas bidra till ett effektivare utnyttjande av testområden och infrastruktur.

Planned approach and implementation

Planeringsfasen har följt Vinnovas checklista för Testbäddar. Fokus är behov av infrastruktur och tjänster, konkret testbehov och att formulera erbjudande. Dessutom har marknadspotential beräknats och samarbetsmöjligheter inventerats nationellt och internationellt. Kontakter har tagits med utländska siter, MoU har skrivits. Enkätundersökning gav tydliga besked om testbehov och det erbjudande man önskar. Djupintervjuer och marknadsanalys har genomförts av konsult som också ledde workshop i slutet av projektet. Utvärdering resulterade i beslut om fortsatt utveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.