Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd Visman. Småskalig vattenkraft- miljöteknik, ekologi och besöksnäring. Planeringsbidrag

Diarienummer
Koordinator Kristinehamns kommun - Kommunledningsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har att undrsöka bärigheten av en testbädd för miljö och vattenkraftsteknink samt tekniska tjänster och frifluftsliv/turism i anslutning till ån Vissman i östra Värmland. Detta har gjorts med avseende på aktörskonstelation, intressenter och kunder samt utifrån en hypotes om framtida utformning och organisation. Projektet har genomförts enligt plan och visar på en stor potential för en testbädd av teknik kopplade till vattenkraft och för teknik koppald till miljö och biologisk mångfald liksom tjänster för samverkan och turism.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat på behovet av en testbädd för småskalig vattenkraft och för den miljöteknik som behövs för att kunna driva denna på ett uthålligt sätt. En ansökan om att realisera testbedden kommer att lämnas in, något som vi hoppas får till resultat att en bärkraftig testbädd som stöder svensk vattenkraft och leverantörsindustri på ett hållbart sätt, skapas. Härigenom stärks möjligheten för innovation innom teknik och tjänster kopplade till den plan för den småskaliga vattenkraften som regeringen föreslagit. Produkter och tjänster som kan nyttigöras internationellt

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan i tre steg; WP1 Kunder, sensorer och samverkan WP2 Potential och nytta WP3 Beskriv och nästa steg I tillägg till planerade ws har extra enskillda möten genomförts med intressenter och användare i Sverige inklusive fiske och turistorganisationer. Detta har skapat stort värde och tydliggort input på ett bra sätt. I tillägg till att beskriva nästa steg så har en noggran genomgång av ån och instalationer gjorts. Detta har tydliggjort vilka möjliga instalationer och tjänster bädden kan erbjuda utifrån ett geografiskt och tillståndsperspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02280

Statistik för sidan