Testbädd UAV för övervakning av miljö och miljöteknik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS EAST SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 10 527 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en unik testbädd inom miljöteknik med internationell attraktionskraft för utveckling, certifiering och utbildning för flygande förarlösa och ibland autonoma farkoster (UAV) tillsammans med stödjande system (UAS). Testbädden ska exempelvis ge möjlighet till utprovning av lösningar med små flygande sensorer för att övervaka areell produktion med minskande behov av näringsämnen och bekämpningskemikalier eller för att kunna övervaka mark med avseende på näringsinnehåll, bärighet vid bearbetning, sådd och skörd samt grödans utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Utöver nyttan av en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik förväntas: - Nya affärsområden inom miljöteknik - Miljötekniska innovationer inom jordbruk, skog, stadsutveckling, miljöskydd, energi och transport, samt inom skydd mot naturhändelser (skogsbrand, översvämningar, etc) - Utveckling av regelverk för UAV i samspel med brukare och myndigheter - Sverige ökar sin sysselsättning och export samt når nya internationella marknader - Sverige blir en förebild inom hållbar utveckling via UAS och ökar sin internationella attraktionskraft och utländska samarbeten

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i två steg med dels projektering av flygplats med avseende på tillstånd, infrastruktur och stödjande funktioner, samt med utveckling av driftsform och affärsmodell för fortvarig verksamhet. Dels med realisering av ett antal försöksprojekt med deltagande av myndigheter, företag och forskare för att testa ut konceptet. Testområdet i anslutning till Västerviks flygfält innehåller i stort sett alla landskapstyper (utom fjäll) med olika markanvändning och med möjlighet att upprätta ett permanent restriktionsområde för luftfart (R-område) kring flygplatsen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04248

Statistik för sidan