Testbädd för ett renare hav

Diarienummer 2018-03676
Koordinator Sotenäs kommun - Sotenäs Symbioscentrum
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Det övergripande syftet med detta förberedande projekt är att möta främst Agenda 2030 mål nummer 14, att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Förberedelseprojektets mål är att utreda hur Sotenäs kommun kan nyttjas som testbädd för förebyggande och/eller hantering av marint avfall, prioritera område där Sotenäs har möjlighet att bidra till utveckling genom att vara världsledande samt lägga grunden för beslut om start av efterföljande genomförandeprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Detta förprojekt avser utreda hur Sotenäs kommun kan nyttjas som testbädd för ett renare hav genom förebyggande och återvinning av marint avfall. Genom att verka för detta samt agera katalysator för innovativa idéer och företag knyter projektet tydligt an till Agenda 2030. Arbetet ska resultera i en prioritering med beslutsunderlag för vilka områden Sotenäs kommun ska specialisera sig på inom testbädden med mål om att bli ett världsledande exempel på hur man möter utmaningen med marint avfall.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer starta med två parallella aktiviteter. Det kommer genomföras en behovs- och marknadsanalys för aktörer med potentiellt intresse att verka i den tilltänkta testbädden kartläggs samt en kartläggning av kommunens tillgångar och förutsättningar. Samtidigt kommer det göras en omvärldsanalys för att säkerställa att det inte redan finns befintliga testmöjligheter inom området. Resultatet från de två aktiviteterna kommer användas för beslut om efterföljande genomförandeprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.