Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Diarienummer
Koordinator BERGTEAMET AB
Bidrag från Vinnova 8 273 855 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Mekanisk brytning med Mobile Miner förväntas förbättra gruvsektorns konkurrenskraft genom ökad produktivitet, ökad tunnelkvalitet med bättre definierad tunnelprofil och minskad sprickbildning, miljövänligare process och säkrare arbetsmiljö. Projektet monterade och funktionstestade en sk TBS med målet att introducera tekniken på den nordiska marknaden. Anläggandet av en referenstunnel på Äspö-anläggningen utfördes inte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskapen och möjligheterna att kommersialisera TBS tekniken har ökat avsevärt.Transporter och montage av tunga enheter har testats och genomförts, kostnader och resurser har dokumenterats, team av sakkunniga experter och affärskontakter har etablerats. Projektet fick avbrytas, dels pga andra viktiga projekt på Äspö och dels pga att det rådde osäkerhet runt färdvägen mellan montageplatsen och påslaget.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av sju stycken huvudaktiviteter där de arbetsintensivaste och mest komplexa aktiviterna map TBS-maskinen, dvs transport, montage, funktionstest, demontage, packning samt bortforsling, genomfördes under projekttiden. Ej utfört är förberedelse av testområdet (infrastruktur, vägar, vattenhantering etc) i Äspöanläggningen samt tunneldrivningen med tillhörande utvärdering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2017

Diarienummer 2017-02232

Statistik för sidan