Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TechMo: Teknologimodellering av hållbara tillverkningsmetoder i elektronikindustrin

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet demonstrerade ny metod att utvärdera tillverkningsteknologier i avancerad elektronikindustri. Syftet med projektet var att undersöka hur metoden skulle kunna appliceras i tidiga skeden för att belysa hållbarhetsaspekter i teknologiroadmappen. Teknikval är ofta strategiska grundval som innebär osäkra och komplexa beslut vilket innefattar: klassificering och modellering av konkurrerande tekniker, koppling till produkt- och produktionskoncept, marknads- och affärsmöjligheter samt inte minst den tekniska risken som teknologin medför.

Långsiktiga effekter som förväntas

Metoden, Checksheets, fokuserar på effektiv återanvändning av kunskap i form av tumregler. Kortsiktiga förväntningar är att i tidigt skede fokusera på hållbarhetsaspekter vilket leder till mer robusta och energieffektiva tillverkningsteknologier. På längre sikt kan resultaten användas för att underlätta tekniksprång och för att hantera aggressiva forskningsplaner. Detta leder till nya innovativa och hållbara produkter och tillverkningskoncept.

Upplägg och genomförande

För att testa metoden på hållbarhetsaspekter genomfördes intervjuer för att fånga in specifik kunskap om hållbarhet kopplat till företagets teknologiutvecklingsprocess (teknologier med mognadsgrad under TRL5). Dessa resultat sammanställdes i 20 punkter kopplade till 5 processteg. Denna forskning har demonstrerat metoden. Vidare forskning kommer att fokusera på att visuellt modellera de olika identifierade aspekterna, hur de hänger samman samt robustheten i att hantera förändringar i omvärlden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04785

Statistik för sidan