System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård

Diarienummer 2017-01394
Koordinator NEOSENSE TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 379 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka patentskyddet och verifiera vår invasiva sensorteknik i ett längre pre-kliniskt försök. Vårt mål var därför att skapa två patentansökningar samt samt erhålla mätresultat från försöket som kan jämföras med annan referensutrustning.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har vi skapat två patentansökningar som granskats av det svenska patentverket (PRV). Tillsammans med vårt patentombud har vi gått igenom granskningskommentarer från PRV och beslutat att gå vidare med en patentansökan. Vi har nyligen skickat in en redigerad patentansökan till det Europeiska och det Amerikanska patentverket. Det pre-kliniska försöket omfattade mätningar från ca 15 katetrar under 5 dygn. Mätningarna verifierar vår sensors långtidsstabilitet med bibehållen prestanda. Vi har dock upptäckt vissa initieringsproblem som måste åtgärdas.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi samarbetat med Aros patentbyrå för att skapa kompetenta patentansökningar. Det pre-kliniska försöket har genom Karolinska Sjukhuset försorg genomförts vid University of Utah i Salt Lake City.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.