Swedish Algae Factory- IP strategi

Diarienummer 2018-04779
Koordinator SWEDISH ALGAE FACTORY AB - Swedish Algae Factory
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Tillvaratagande av befintlig know-how samt säkerställande av ny IP är av yttersta vikt för företagets fortsatta utveckling, både med avseende på konkurrenskraft samt i relation till säkerställandet av framtida investeringar. Vi planerar att implementera en process för att analysera vårt know-how, den vi har idag och den vi bygger upp över tid, för att bibehålla sekretess och tillgången till rättigheterna för den kunskap vi bedömer viktig för verksamheten och dess utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är en definierad IP strategi som klargör hur olika typer av know-how ska hanteras dels inom företaget men även i relation till kunder och partners. Företaget är i många fall beroende av partners för att utveckla de olika användningsområdena för vårt unika material. Dessa partners kan vara forskningsinstitut och kunder. Vi planerar att ta fram en strategi för hur dessa utvecklingssamarbeten ska formaliseras för att säkerställa rättigheterna till resultaten samt baserat på detta ta fram standardiserade avtal där IP rättigheterna är klart definierade.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i tre steg; Inventering av immateriella tillgångar Omvärldsanalys Framtagande av IP strategi Vid inventeringen kommer vi främst att fokusera på hittills oregistrerade och odokumenterade tillgångar som kan omvandlas till registrerade immateriella tillgångar för att stärka företagets position gentemot konkurrenter och investerare. Baserat på detta planerar vi att ta fram en strategi för vad vi ska behandla som trade-secret, vad vi ska gå vidare och patentskydda samt vad vi är villiga att låta våra partner utveckla och eventuellt patentskydda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.