SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

Diarienummer 2017-05468
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM fall 2017

Syfte och mål

SURVEYOR had utmynnat i en metod för att karakterisera ventilation i temporalt, spatialt och frekventiellt domäner. Metoden har verifierats i två industriella miljöer. Tillämpbarheten i systemet understöds ytterligare av återkoppling från våra industriella partners som håller med om att systemet är intressant för metallurgisektorn, inklusive gruvnäringen. Resultaten och slutsatserna öppnar dörren för ett fullskaligt projekt, där man skulle kunna arbeta med de begränsningar som finns hos de nu utvecklade metoderna samt ytterligare forskningsfrågor som har identifierats

Resultat och förväntade effekter

SURVEYOR-systemet ger en bred översikt av inomhusventilation som inte vore möjligt med de system som används idag. De spatiala modellerna beskriver luftströmmar, de temporala modellerna behandlar variationer över tid, medan karakteriseringen i frekvensdomänen gör det möjligt att förstå hur regelbundna aktiviteter påverkar luftflödet. Med ytterligare utveckling skulle ett liknande system kunna erbjudas som en tjänst till gruvor och andra verksamheter, för att bättre förstå nuvarande luftflöden innan man gör dyra förändringar i ventilationssystemen.

Upplägg och genomförande

SURVEYOR utvecklades i två faser. Först utvecklades och testades systemets komponenter i en kontrollerad men realistisk miljö. Vi gjorde flera förbättringar innan systemet implementerades i industrin. I den andra fasen samlade vi data från två olika gjuterier under längre tid. Sammanfattningsvis så gjorde den andra fasen det möjligt för oss att utveckla ett robust system som kan användas under lång tid. Därutöver identifierade vi flera förbättringsmöjligheter för att få SURVEYOR att bli ett komplett ventilationskarakteriseringssystem.

Externa länkar

Note that the web-page will be further updated when publication (s) are available

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.