Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Surprice - svenska delprojekt

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för transportstudier
Bidrag från Vinnova 5 040 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juli 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I ERA-NET Transport samarbetet SURPRICE har sex forskningsprojekt om vägavgifter inletts. SURPRICE bygger på ett intresse att samordna och gemensamt genomföra forskningsprojekt. Syftet är också att sprida resultaten från FoU för att förbättra underlagen för politiska beslut. SURPRICE vision är att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem i Europa.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Bättre kunskapsbas för att utveckla vägavgiftssystem som kan bidra till hållbar rörlighet. 2. Skapande av gemensam kunskapsbank användbar för politiken 3. Aktivt kommunicerat resultat till beslutsfattare 4. Analyser av gemensamma behov hos partners i SURPRICE 5. Initiering av ny forskning som behövs, i form av ett gemensamt forskningspaket, med såväl nationellt som europeiskt perspektiv

Upplägg och genomförande

Sex projekt har påbörjats: 1. CoAccept: politisk samordning och acceptans av vägavgifter. Undersöker om samordning av vägavgifter mellan olika jurisdiktioner i ett transportnät leder till ökad effektivitet och politisk acceptans eller om den underminerar den. 2. CompRUC: Design, interoperabilitet och reglering av avgiftssystem. Effekterna av olika avgiftskoncept kommer att utvärderas i fallstudier och slutsatser dras om möjliga lösningar för utvecklingen av ett heltäckande europeiskt vägavgiftssystem. 3. ExpAcc: faktorer som förklarar vägavgiftsacceptans. En jämförelse av avgörande faktorer för acceptans kommer att göras på grundval av identiska undersökningar i Finland, Frankrike och Sverige, med frågor om attityder till vägavgifter under varierande förhållanden. 4. IIVar: fördelningseffekter av trängselskatt och intraindividuella variationer i preferenser. Uppskattningar kommer att göras av inom-individuell variation (över dagar och resor) av preferenser för vissa faktorer som restid, resekostnader och färdmedel. Resultaten kan antingen avfärda eller bekräfta föreställningen om att trängselavgifter har negativa fördelningseffekter. 5. Schedule: Restidpunkts- och schemaläggningspreferenser. Fyra frågor av avgörande intresse för design och utvärdering av vägavgifter kommer att studeras: samspelet mellan stadsstruktur restidpunktsval, alternativ till prissättningsmekanismer för tilldelning av kapacitet, schemaläggningspreferensernas egenskaper, modeller för dynamisk assignment och jämvikt. 6. Silverpolis: Modellering av effekter av vägavgifter med mesoskopiska modeller. En fördjupad jämförelse av två modeller, Metropolis och Silvester, som används för att förutsäga effekterna av vägavgifter i Europas städer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01152

Statistik för sidan