Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SuRE BPMS - Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Bidrag från Vinnova 5 730 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudmålen för projektet har varit att öka effektivitet, mätbarhet och ledning av produktion samt att med rätt nyckeltal (KPIer) tydligare integrera hållbarhetsarbete på golvnivå. Delmål är att 1) identifiering av centrala KPIer 2) välja rätt KPIer till rätt syfte, 3) visualisera KPIer med rätt information för att kunna fatta faktabaserade beslut 4) identifiera beroenden mellan KPIer 5) utveckla och identifiera KPIer som mäter hållbarhet på golvnivå. Dessa mål har uppnåtts tillsammans inom projektgruppen, guidning för att nå målen finns i handboken som tagits fram i projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projekter har bidragit med resultat avseende utveckling av både metodik och KPIer samt implementeringar. I fallstudierna med företagen har t.ex. nya nyckeltal för att mäta materialeffektivitet och manuellt arbete utvecklats. Metoder för visualisera variation i KPIer med ökad kvalitet i beslut om förbättringar har utvecklats och implementerats. Paketering av resultat för spridning till SME och den framtagna handboken förväntas ge insikter och effekter även utanför projektgruppen för ökad effektivisering och hållbarhet i mätningen och styrningen av produktion.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomförde alla projektparterna (3 lärosäten, 1 institut och 8 företag) en nulägesanalys av struktur och innehåll i partnerföretagens nyckeltalssystem. Baserat på resultatet från denna och företagens utmaningar och fokus, har totalt 12 fallstudier med olika inriktning genomförts. Diskussion, erfarenhetsutbyte och resultatspridning har varit viktiga instrument i projektarbetet, där 10 gemensamma workshops för hela projektgruppen och 8 träffar för akademigruppen bla resulterat i en handbok för utveckling av hållbara och resurseffektiva nyckeltalssystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2015-01371

Statistik för sidan