SuMo BIOMATERIALS -Bryggningsfinansiering kompetenscentrum

Diarienummer 2017-02878
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Bryggningsprojektets övergripande syfte var att skapa en plattform för fortsatt excellent forskning baserad på industrins frågeställningar och kunskapen som tagits fram i SuMo Biomaterials. Ansökans mål har uppfyllt väl genom att mejsla ut bra samarbetsformer och en projektplan för ett fortsatt center som finansieras av företagen. Vidare har ny internationalle kontakter knutits via SuMos konferens och seminarier samt gästforskare. Fyra seed-projekt och fem implementeringsprojekt har utförts för att säkerställa kunskapsöverföring mellan akademi och företag.

Resultat och förväntade effekter

Bryggningsprojektet har lett till en väl genomarbetad projektplan för ett fortsatt centrum, kunskapsöverföring via seedprojekt och implementeringsprojekt, samt ökat internationellt samarbete via SuMos vetenskapliga konferens, seminarier och gästforskare.

Upplägg och genomförande

Under bryggningsprojektet har ett antal seminarier med industriella och akademiska forskare från olika discipliner och styrelsemöten genomförts där centrets fortsatta inriktning har diskuterats och utvecklats. Detta har lett till en väl genomarbetad projektplan för ett framtida centrum finansierat av företagen. Företagen har valt att finansiera en fortsättning av SuMo baserat på den högkvalitativa forskningen kring industrirelevanta frågor som utförts och den öppna arbetsatmosfären inom centret.

Externa länkar

Länk till SuMos hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.