Strukturplan Kista - Autonoma fordon och automatiska transportsystem

Diarienummer 2017-05309
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Stockholms stadsbyggnadskontor
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera möjligheter och hinder avseende autonoma fordon och automatiserade logistikfunktioner i den fysiska planeringen av våra städer. Målet är att kunna visa hur en strukturplan kan se ut om vi planerar med förutsättningen att autonoma och automatiska fordon och transportsystem är i bruk i en inte alltför avlägsen framtid. Dels för att visa vilka möjligheter som den nya tekniken kan medföra i stadsutvecklingen men också för att visa vad som krävs av teknikutvecklingen för att den ska ge de nyttor för städer och samhälle som framhävs.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien skall dels belysa effekter för planeringen av exempelvis elektrifiering, automatisering/robotisering och självkörande fordon och identifiera behov av flexibel utformning som möjliggör utformningar som maximerar samhällsnyttan av självkörande fordon. Dels utreda effekter för planeringen kopplat till självkörande fordon och delning. Säkerställa att det blir attraktivt för boende och arbetande att dela, utreda t.ex. storlek på och avstånd till delnings/mobilitetshubbar samt delningsvinster med andra funktioner i staden som genererar målpunkter och flöden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer helt att följa och vara en del av processen för uppdateringen av strukturplanen vilket innebär att arbetsgrupp, styrning, samverkansgrupper, politisk avstämning mm kan användas liksom dialogmöjligheterna som kommer med arbetet. Detta ger bra möjligheter till kommunikation kring autonoma transportsystem och dess roll i städer och för stadsplaneringen. SBK står för projektledning av strukturplan men själva arbetet med förstudie och scenarioanalys med avseende på autonoma fordon kommer att utföras genom konsultinsatser i nära samverkan med arbetsgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.