Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Strukturplan Kista - Autonoma fordon och automatiska transportsystem

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Stockholms stadsbyggnadskontor
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har syftat till att bygga kunskap om hur autonoma fordon kan tänkas påverka den fysiska planeringen av staden och till att identifiera styrmedel för att styra stadsutvecklingen mot uppsatta mål. Fokus försköts under hand till framtidens mobilitet i stort, autonoma, elektriska uppkopplade fordon i en delnings och tjänsteekonomi. Fordonstekniska och drivmedelsfrågor har inte varit i fokus. Vi har också identifiera frågeställningar för mer detaljerade studier som behövs för att driva på utvecklingen i stadsmiljöer med hög urbanitet under en tidsperiod fram till 2040.

Resultat och förväntade effekter

Har vi nått våra mål? Ja vi lyckades bygga kunskap och öka förståelse men vi behöver sprida kunskapen inom organisationen. Vi har uppmärksammat vikten av målstyrd planering och möjliga vägar att använda denna för skapa förutsättningar för att teknikutvecklingen på mobilitetssidan skall skapa nytta och inte negativa konsekvenser för staden. Vi har också identifierat ett stort behov av fördjupade studier som kan generera ökad kunskap och egna erfarenheter så att vi vet hur vi skall målstyra för att skapa rätt värden.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bestått av fyra huvudaktiviteter. Att konkretisera uppdraget och dess avgränsning samt att beskriva strukturplanens huvuddrag och sammanställa kunskap genom omvärldsbevakning. Därefter två workshops med deltagare från kommun näringsliv och akademi. Nr ett för att skapa en bild av hur utvecklingen av autonoma fordon kan komma att se ut och vad detta kan innebära för staden. Nr två med fokus på autonoma fordons påverkan på stads- och trafikplaneringen i Kista Science City och vilka styrmedel som kan användas. Rekommendationer togs sedan fram för Kista Science City.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2017

Diarienummer 2017-05309

Statistik för sidan