Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strukturer för digitaliserad informationshantering och planering i byggbranschen (DigiPlan)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 498 222 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Digiplan syftar till att utveckla möjligheter för effektiv informationsdelning mellan aktörer involverade i byggprojekt, dvs i gränssnittet mellan försörjningskedjan och byggprocessen. En effektiv informationsdelning genom digitala strukturer för datainsamling och databaser åstadkommer en effektivare informationsspridning och en effektivare planering. Effektiv informationsdelning innefattar bl.a. att identifiera vilken information som behöver samlas in för varje projekt, skapa processer för hur den ska samlas in såväl som hur den ska struktureras och delas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från Digiplan är flera. Vilket informationsbehov olika aktörer har. Att informationsbehovet till stor del beror på vilken roll i försörjningskedjan en aktör har. Ju närmare slutkunden, desto högre informationsbehov. Olika delar av försörjnings- och byggprocessen har kommit olika långt i digitaliseringsarbetet. Vi ser tre möjliga lösningar: skapa förutsättningar för att utbyta information om avvikelser; skapa en digitaliserad och därmed uppdaterad och levande leveransplan; och skapa ett sammanhållet informationsflöde för spårbarhet

Upplägg och genomförande

Arbetet har inkluderat 32 intervjuer med olika aktörer och två workshops. Aktörer som intervjuats är beställare, entreprenörer, installatörer, maskinuthyrare, materialleverantör, återvinningsföretag, transportaktörer och IT-systemleverantörer. Den första workshopen syftade till att identifiera vilka problem som finns med informationsdelning och den andra vilka lösningar är möjliga och bör fokuseras på. I den andra workshopen delades deltagarna upp mellan byggaktörer och IT-leverantörer eftersom intervjuerna visat på olika problembild mellan dessa

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00352

Statistik för sidan