Strukturer för digitaliserad informationshantering och planering i byggbranschen (DigiPlan)

Diarienummer 2018-00352
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa förutsättningar för digital informationshantering och -delning mellan aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Målet med projektet är att skapa digitala strukturer för informationsinsamling och informationsdelning i byggbranschen för att öka resurseffektivitet och korta byggtider genom bättre planering. I steg 1 ska en arbetsgång för steg 2 projektet tas fram, identifiera nyckelaktörer att involvera samt identifiera fokusområde inom skapa struktur för informationshantering.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet är en digitallösning som samordnar information från olika system och distribuerar den till berörda aktörer. Det ger alla tillgång till den senaste uppdateringen av informationen. Detta behövs för att hantera mängden system, information och aktörer. Detta görs genom: 1.Skapa ”recept” på vad (resurser, material, etc) som behövs för olika aktiviteter inom ett byggprojekt. 2.Utforma processer för att samla in data. 3.Systemsamordning för att informationen ska bli tillgänglig hos de olika aktörerna. 4.Skapa visuella verktyg för att samla och presentera information.

Planerat upplägg och genomförande

Litteraturgenomgång: Förstå problematiken och hur informationshantering i andra branscher. Systemgenomgång: Skanna marknaden för olika system och hur de används Kickoff: Problembild, systemgenomgång, identifiera aktörer som behöver vara med. Intervjuer: På djupet förstå informationsbehov och tillgång, samt möjliga lösningar. Analys: Sammanställa för att skapa struktur för informationshantering och identifiera vilka andra aktörer som behöver kopplas in i projektet. Workshop: Identifiera vad som ska vara fokus.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.