Storareasensor för temperaturmonitorering - för detektion av infodringsslitage och processoptimering

Diarienummer 2016-01882
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 3 030 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Att kraftigt öka mognadsgraden för en ny teknik, storarea temperatursensor för infodringsmonitorering och utvärdera den i utrustning hos processindustrin där de har stora behov och ser möjligheter till bättre resurseffektivitet, bättre processkontroll och högre säkerhet. Projektet har som mål att ha tagit fram en komplett design och tillverkningsmetod av sensormattor, utvecklat det kompletta sensorsystemet samt utvärderat prototypmätsystem inom stål och massaindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Att tekniken för 2D storarea temperatursensorer utvecklats närmare mot ett industriellt anpassat sensorsystem och att testerna hos processindustrin verifierar potentialen i tekniken och att industrin ser än större nytta med tekniken. Kunskapsöverföring mellan olika branscher och olika delar av värdekedjan som vanligtvis inte samarbetar och att möjligheterna med fiberoptisk mätteknik får en vidare spridning. Att kompetensen för industriella tillämpningar av fiberoptisk mätteknik utvecklas, vilket är till gagn för både akademin och industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt sammanställs krav och förutsättningar från industrin. Därefter utförs utvecklingsarbete av fiberoptiskt kablage och material- och designutveckling av sensormattan. Utläsningssystemet anpassas för både experiment och industriförsök och laboratorietester utförs. Därefter industrianpassas hela systemet, och prototypsensomattor för industriförsök tillverkas som först utvärderas i en av industrins försökanläggningar och därefter i fullskala på två stålindustrier och en massaindustri.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.