Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Diarienummer 2018-00664
Koordinator Stockholms Stad - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2017-04657-en

Syfte och mål

Projektet syfte är att utveckla arbetssätt och metoder för att implementera innovativa lösningar för klimat och resurseffektivitet under byggskedet och efter avveckling av byggprojekt i stadsutvecklingsområden och samtidigt verka för att stärkt trygghet och hälsa. Målet för projektet är en projektansökan med stark aktörskonstellation där åtgärder för trygghet och resurseffektivitet i byggskedet sätts i fokus i stadsutvecklingsprojekt. Målet med projektet är vidare en framtagen ansökan med säkrad medfinansiering

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av genomförbarhetsstudien är en väl genomarbetat och förankrad FoI ansökan. Medfinansieringen är säkrad. Förväntade resultat av efterföljande FoI studie är demonstrerade och verifierade produktionsmetoder för att utforma hållbara ytor för hantering av massor i byggskedet som både sparar resurser och minskar klimatutsläppen och ger förutsättningar för en tryggare och mer positiv upplevelse av stadsdelsområdet under och efter byggtiden

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av arbetspaketen Social hållbarhet/Trygghet och hälsa; Bygglogistik samt Stadens styrning. Tvärs igenom dessa AP löper tre processer som genomsyrar alla AP och verkar för att integrera de olika sakområdena. Processerna består av aktiviteter som innebär 1. Aktörskonstellation, 2. omvärlds- och åtgärdsanalys, 3. Nytto- och konsekvensanalys. Dessa tre processerna tillsammans arbetar fram och bygger upp projektförslag till en FoI ansökan. En viktig del av genomförande projektet är förankring av åtgärder samt säkring av medfinansiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.