Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SPOFIC - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMB
Bidrag från Vinnova 4 680 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2010-02108.pdf (pdf, 586 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att på sikt möjliggöra framställningen av ett porfritt CGI-gjutgods genom kunskapsuppbyggnad angående bildningsmekanismer och kvantifiering av påverkande parametrar. Metoden för kombination av termisk analys och volymsförändringar kan anses rätt genomarbetad, men en del praktiskt arbete återstår innan en robust analysutrustning för industrimiljöer kan realiseras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet SPOFIC har synnerligen effektivt bidragit till en ökad forskningskapacitet i Sverige samt till samverkan mellan fordonsindustri, institut och universitet. De tekniska framstegen bidrar till bibehållen eller förbättrad konkurrenskraft för den tunga fordonsindustrin i Sverige. Forskningsresultaten har presenterats på internationella konferenser och publicerats i internationella tidskrifter vilket inneburit sedvanligt oberoende kvalitetsgranskningsförfarande. De tekniska framstegen leder framförallt till ökad materialkvalitet.

Upplägg och genomförande

De ursprungliga sex delaktiviteterna var delvis beroende av varandra för att lyckas. Svårigheter i del B påverkade både del C, som utgick, och del D, som endast delvis nådde målen. De begränsade kunskaperna på området innebar att den ursprungliga planen fick revideras med ytterligare aktiviteter, G-I. Sammantaget bedöms projektet definitivt ha levererat en tillfredsställande forskning av god kvalitet. Fortsättningsprojektet har inte lika strikt formulerade delaktiviteter för att ge utrymme för förändringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02108

Statistik för sidan