Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk- och kvalitetshantering i livsmedelskedjan

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi material och ytor - medicinteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att bilda ett starkt konsortium för att kunna möta utmaningen med att utveckla snabbare och effektivare analysmetoder för mikroorganismer i livsmedel. En genomförd omvärdsanlys har stärkt projektidéns relevans och behovet av utmaningens genomförande. En bred gruppering har förstärkts med nya parter och den sammantagna kompetensen är nu världsunik. Konsortiet har ingående analyserat utmaningen och projektet har strukturerats upp i arbetspaket som effektivt kan angripa problematiken och de olika slutanvändarnas behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett sektoröverskridande konsortium med partners från myndigheter, akademi, institut och företag har bildats, projektidén har vidareutvecklats och en samverkansansökan har sammanställts. Omvärldsbevakning och marknadsbehovsanalys har genomförts. En projektorganisation med styrgupp, referensgrupp, projektledning och arbetspaket har tagits fram. Projektet kommer att leda till effektiviserad produktutveckling, kostnadsbesparingar och därmed tillväxt för industri och samhället samt ett ökat skydd mot livsmedelsburna infektionsutbrott.

Upplägg och genomförande

Projektet har nått målen under initieringsfasen och kommer ansöka om samverkansprojekt. Upplägget med indelning i arbetspaket efter intresseområde och gemensamma projektmöten har varit framgångsrikt och effektivt. Mötena var mycket uppskattade och givande, med bra genomlysning av vad som finns tillgängligt idag, vilka behov som finns samt diskussioner om vad som är möjligt att göra givet tillgänglig teknik och allas kombinerade kompetenser. Detta har legat till grund för projektets utformning. Ledning och samarbete har fungerat väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00656

Statistik för sidan