”SMOOTh” System av system för hållbara urbana godstransporter

Diarienummer 2018-02016
Koordinator Volvo Technology AB - Volvo Group Technology
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI: Samverkande system för mobilitet

Syfte och mål

Undersöka hur fordonssystem, transportstyrningssystem, etc kan samverka och kommunicera för att leverera smarta och effektiva godslogistiksystem för städer i syfte att reducera trafikarbete och därigenom begränsa negativ påverkan på omgivande miljö och trafiksystem. Utöver detta avser vi utreda problemområden relaterade till logistikeffektivitet och stadens attraktionskraft. Projektet kommer att addressera dessa frågor genom innovativa lösningar för godsleveranser i stadsmiljö, ett System av System baserat på integration av existerande delsystem i leveranskedjan.

Förväntade effekter och resultat

Följande leveranser förväntas bli resultat från förstudien: -Relevanta användarfall (use case) i Göteborgsområdet -Model för bedömning av logistik- och hållbarhetseffekt -Scenarior för lönsamma utformningar av affärsmodell, teknik och politik -State of the Art studie av SoS som tillämpas för godstransporter Förstudien kommer att resultera i ett antal scenarion eller möjliga vägar för skapande av System av System för smart citydistribution. Detta kommer att utgöra grunden för att formulera projektförutsättningar för ansökan till ett fullskaligt projekt inom SoSSUM

Planerat upplägg och genomförande

Förutom projektledning kommer det att finnas 3 arbetspaket: 1. Identifiera och utvärdera användarfall for godstransporter genom att analysera sekundär data och fältarbets-studier. 2.Identifiera centrala parametrar för utvärdering av användarfallens effekter v.g transporteffektivitet, resursutnyttjande, trafikstockningar, säkerhet, miljö etc. Skrivbordsanalyser och forskningsresultat. 3. Designa scenarier för ett framtida system för urban logistik, med fokus på fordons- och IKT dimensioner. Workshops med externa intressenter, analys och rapportskrivning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.