Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Småskaligt avloppsreningssystem baserat på innovativa filter material (SWIM)

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 1 445 738 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet var att fokusera på att utveckla rätt kombination av filter och reaktiva filtermedia för att maximera fångst och efterföljande återvinning av fosfor, samtidigt som kväve och bakterier effektivt avlägsnas. Prototypen kommer att bestå i en avloppsreningslösning som är enklare, billigare och säkrare att installera och underhålla än nuvarande avloppsvattenanläggningar. Målet har uppfyllts beträffande fosfor och bakterier men kväve är fortfarande ett problem för den typ av alkaliska filter som används.

Långsiktiga effekter som förväntas

KTH har bidragit till projektet genom huvudsakligen arbetspaket 2. Detta har inneburit att ny kunskap tillförts så att SWIM-lösningen designats och utvecklats. Ett dual-filter med Sorbulite som försteg till Polonite har utprovats. Vidare att Polonite för första gången utprovats som poleringssteg för fosfor efter primär rening i våtmark. Effekten är att försäljningen av lösningen har initierats både i Sverige och Polen. Den bedömningsmetod som utarbetats för fosfor-upptag och gödslingseffekt kan fortsättningsvis användas. Ett modelleringsverktyg har tagits fram i Comsol.

Upplägg och genomförande

Projektet har inletts med litteraturgenomgång och laboratorieförsök och resultaten har implementerats i tre SWIM-lösningar: Avlopp för samfällighetsområde Söräng, Mörkö; minireningsverk med Polonite vid testsite Ilawa, Polen; konstruerad våtmark med Polonite vid testsite Ilawa. Polen. Tekniska driftstörningar (klimatrelaterade) medförde att testperiodens längd blev betydligt kortare än planerat. Viktiga erfarenheter har tillkommit som kan både förbättra systemlösningen men också bredda användningsområdena. De studerade materialen uppfyllde förväntningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2014-05333

Statistik för sidan