Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Småskalig hantering av dagvattensediment

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 463 058 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektet har utifrån intervjuer och workshop, kartlagt dagens hantering av dagvattensediment och relevanta behov hos berörda intressenter, som Trafikverket, kommunala VA-huvudmän och materialterminaler. Gruppen har anpassat projektets lösningar efter önskemål från dessa. Marknaden efterfrågar kunskapshöjning vad gäller kontroll och uppföljning av dagvattendammars sedimentsituation, samt det finns stora behov att anpassa entreprenadarbetet med tömning och avsättning på upptagna sediment. Arbete pågår att knyta Trafikverket och flertalet kommuner till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har påbörjat arbetet med att ta fram teknik på tre kritiska punkter i hanteringen av dagvattensediment; klassificering, uppsamling och behandling. Projektgruppen har ett koncept som kan prövas och vidareutvecklas i full skala. Realtids- och eller mobil fältuppföljning kombinerat med teknik för tömning av sediment, samt avvattning och behandling bedöms kunna anpassas efter behov. Målsättningen är att tillsammans med slutanvändare genomföra ett antal fältförsök och visa på möjligheten att minska miljöpåverkan och kostnaderna vid tömning av sediment.

Upplägg och genomförande

Projektgruppens långvariga erfarenhet och breda nätverk från olika kompetensområden från hantering av sediment- dagvatten- och avvattningsfrågor, samt dess stora nätverk var en viktig komponent i projektet. Detta har bidragit till att vässa de grundläggande idéerna och knyta till nya aktörer. Workshopen som ordnades i projektet var grundläggande för att identifiera kunskapsbehov samt lyfta slutkundens perspektiv, synpunkter och krav. Arbetet med att knyta slutanvändare till projektet pågår med flertalet kommuner och Trafikverket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00391

Statistik för sidan