Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Diarienummer 2016-03272
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för bro- och stålbyggnad
Bidrag från Vinnova 1 497 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Broar med kända skador måste idag hållas i drift för att de utgör kritiska delar i en högt ansträngd infrastruktur. Avstängningar av trafiken eller trafikomläggningar bedöms ofta som oacceptabla. Detta projektförslag är inriktat på just kritiska broar med kända brister med syftet att säkerställa funktionen och säkerheten med hjälp av ett innovativt smart system för övervakning och tillståndsbedömning. Det övergripande målet är att utveckla ett integrerat system för övervakning, dataöverföring, tillståndsbedömning och beslutsstöd för kritiska broar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bemöter utlysningens mål om en ökad livslängd, uppskjutna nyinvesteringar och därmed ökad hållbarhet för broar inom den befintliga transportinfrastrukturen. Genom ett smart system för bevakning och tillståndsbedömning kan hållbarheten höjas genom ökad tillförlitlighet och säkerhet, för befintliga såväl som för nya broar med kritiska lägen i infrastrukturen.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet bygger på tre delar där den första innefattar (i) energiförsörjning av trådlösa sensorsystem. Frågor som datakomprimering och energiutvinning kommer att studeras i syfte att skicka data till (ii) molnbaserade tjänster. Där hanteras gränssnitt för användare, lagring och visualisering av resultat. Via molntjänsterna hämtas data för (iii) tillståndsbedömning och underhållsplanering. Genom maskininlärning och sannolikhetsbaserade metoder kan mätdatat användas för tillståndsbedömning, som i sin tur utgör ett underlag för beslut om åtgärder och underhåll.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.