Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Sustainable City Digital Innovation Platform, förkortning SSC-DIP

Diarienummer
Koordinator Stockholms Stad - Avdelningen för Digital utveckling
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är utreda och planera för en testbädd i Slakthus-/Globenområdet i Stockholm. Det finns en tillfällig miljö uppsatt genom Grow Smarter projektet vars syfte är att mäta och analysera trafiken i området. Realtidsdata för bilar, cyklister och gående samlas in med hjälp av sensorer. Sensorerna är kopplade till IBM:s IOT Watson plattform och den insamlade data analyseras i IBM:s Big data miljö. Projektet ska utreda hur denna tillfälliga testmiljö kan permanentas och breddas samt utvecklas till en innovationsbädd där applikationer och tjänster kan utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Det dagliga flödet i området med tre arenor är perfekt för att ta fram, testa och utvärdera smarta trafik- och logistiklösningar samt utveckla applikationer för besökare. Området kommer dessutom att utvecklas från ett industriområde till en stadsdel med bostäder och ny tunnelbana. Testbäddens data kan användas vid planerandet och uppföljningen av området samt vid kommunikationen med invånare om t ex avstängda gator. Testbäddens nytta är att: - minska transportutsläpp med 60% i området - öka livskvaliteten för invånare och eventbesökare - öka produktiviteten samt skapa tillväxt

Planerat upplägg och genomförande

Följande aktiviteter planeras: - Identifiera behov, användningsområden och intressenter för testbädden - Analysera andra testbäddar i omvärlden - Mäta nuvarande miljöpåverkan i området utifrån den testmiljö som finns uppsatt via Grow Smarter - Beskriva och beräkna miljönyttan och andra nyttor för den tänkta testbädden - Uppskatta testbäddens tillväxtpotential - Utreda aktörskonstellationer och roller för testbädden - Ta fram en initial testbäddsspecifikation avseende både hård- och mjukvara - Ta fram en genomförandeplan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2017

Diarienummer 2017-02323

Statistik för sidan