Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och medborgarinflytande.

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 442 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets långsiktiga syfte är bidra till utvecklingen av inkluderande och levande städer som; - använder modern teknologi för effektiv insamling av data och kommunikation - är öppna och kommunikativa gentemot samhällsaktörerna och över förvaltningsgränser - inkluderar medborgarna, näringslivet och civilsamhället i stadens utveckling. - där invånarna känner ett förtroende för policy och engagerar sig i stadens utveckling. Genom steg 1 har vi tagit ett steg närmare ovanstående effektmålen. Genom Steg 2 kommer effekterna vara påtagligare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har uppnått de uppsatta resultatmålen i projekt tack vare starkt engagemang från projektparter; samarbetsstäder; medborgare och civilsamhället. Det starka engagemanget från medborgarna (i stadsdelen Norrby), intresseorganisationer (ex. ´Staden vi Vill Ha´ och hackercommunity) och från tjänstemän indikerar på att projektet har tagit ett steg närmare effektmålen. Samtal och diskussioner som har uppstått i skärningspunkten mellan civilsamhället och stadens aktörer indikerar att nya insikter har uppstått. Starkare konsortium och ett ökat kunskap är ett annan effektmål.

Upplägg och genomförande

Projektgruppens tvärdisciplinära ansats, etableringen av det teoretiska ramverket för e-Governance och involvering av slutanvändarna har genererat många kreativa idéer men även blottlagt kritiska brister i städernas interna organisationer och rutiner. Workshoparna, intervjuerna, utvärdering av prototyper, seminarierna och Hackathon för hållbar stadsutveckling har givit värdefull input kring de konkreta utmaningarna, behoven och potentiella lösningar. Angreppsättet har varit mycket lyckad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00679

Statistik för sidan