Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skydd av flygmotorer mot partiklar (inkl. vulkanaska)

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 785 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Problemen för flyget med aska från vulkanutbrott har aktualiserat behovet att kunna detektera partiklar vid flygning. En sammanställning har gjorts över vilka problem och skador vulkanaska kan ge på flygmotorer och flygplan, samt vilka krav som finns beträffande partiklar i luft vid flygning. Scenarier för användning av sensorer för detektering av partiklar har också gjorts och en studie om vilka möjliga typer av sensorer som skulle kunna vara möjliga att använda för detektering av partiklar. Tester med QCM-sensor har gjorts i vindtunnelprov och i provflygplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med utgångspunkt från de positiva projektresultaten gällande QCM-tekniken för detektering av partiklar i luft till flygmotorer, samt de idéer i övrigt som växt fram under projektets gång, ser vi det som möjligt att gå vidare i ett fortsättningsprojekt som leder fram till teknik som är mogen för att starta produktutveckling. Resultat från installation och flygprov indikerar flera områden där utveckling av sensorsystemet är nödvändigt. Dessa resultat bör beaktas vid vidare utveckling och kravställning av sensorsystemet.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett förstudieprojekt där vi kartlagt problemområdet kring detektering av partiklar, som vulkanaska, i luft till flygmotorer . I projektet har även ingått utveckling/flyganpassning av ett sensorkoncept baserat på QCM-teknik. Preliminära tester har gjorts, dels med vindtunnelprov och dels vid flygprov. Efter genomförd förstudie är bedömningen att mognadsnivå för valt sensorkoncept är TRL 3 till 4. Förslag på fortsatt utveckling av tekniken finns. Studien har genomförts i nära samarbete med två storföretag, ett småföretag och två universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01531

Statistik för sidan