Skogens Tyg

Diarienummer 2018-02390
Koordinator Högskolan i Borås - Smart Textiles
Bidrag från Vinnova 4 232 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Ambitionen med Skogens Tyg är att ta nästa steg i utvecklingen av svensk papperstextil. Målet är att skala upp och vidareutveckla tekniken, undersöka vilka användningsområden som pappersgarnet lämpar sig bäst för utifrån egenskaper och marknad och anpassat till behovsägarnas applikationsområden. Därigenom ökar förädlingsvärdet av svensk skog. I samverkan mellan olika branscher skapas nya dynamiska värdekedjor. Syftet med ”Skogens Tyg” är att visa alternativ till garner av fossilbaserade råvaror för att nå BioInnovations vision om ett biobaserat samhälle.

Förväntade effekter och resultat

Genom branschöverskridande samarbete kommer förutsättningarna för textil av svensk skog förbättras avsevärt och fler affärsmöjligheter anpassas till cirkulär ekonomi. Projektet bidrar därmed till ökad användning av biobaserade fibrer och till en mer hållbar textilkonsumtion. De konkreta resultat som förväntas är ett antal prototyper kopplat till behovsägarnas applikationsområden samt att pappersgarners och papperstextiliers möjligheter och förutsättningar på marknaden genomlyses.

Planerat upplägg och genomförande

För effektivt genomförande är projektet indelat i 4 områden funktionalisering, tvinning, produktifiering och feasibility där utgångspunkten är deltagande företag. Funktionalisering undersöker hur pappret kan anpassas för att nå önskade egenskaper. I Tvinning tillverkas garn i industriell miljö och anpassas till applikationsområdena. Prorduktifiering innebär att textila prototyper tas fram utifrån behovsägarnas krav. För att analysera ekonomisk genomförbarheten görs Feasibility studier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.