Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SISS - Sensorinformatik för säkerhetsforskning

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har meriterat VINNMER-fellow mot en docentur, förädlat hennes ledarskap, underlättat för henne att ta ledande befattningar och ökat nätverket inom akademi och näringsliv i Sverige och i Europa. Ledarskapet har utvecklats både genom kvalificerad utbildning och genom arbete i ledande positioner. Projektet har stärkt kopplingen mellan FOI och Linköpings Universitet och utöka båda parters nationella och nationella nätverk. Möjligheterna att utveckla samarbetet diskuteras.

Långsiktiga effekter som förväntas

VINMER-fellow har verkat som forskare genom egen publicering, granskat (review) vetenskapliga artiklar, deltagit/lett arbete med forskningsansökningar, samt utvecklat/undervisat i en doktorandkurs. Hon har handlett examensarbeten, varit inbjuden talare på vetenskapliga konferenser, är medlem i SECURITY-LINKs styrgrupp sedan 2012, och är nu vetenskaplig ledare på FOI. VINNMER-fellow är redo att ansöka en laborator-tjänst (FOI:s interna motsvarighet till docent), på sikt även en docentur. Hon har ett brett nätverk inom akademi, myndigheter och näringsliv i Europa.

Upplägg och genomförande

Det har gått bra att byta mellan arbetsplatserna eftersom de ligger geografiskt nära varandra, dvs ingen extra restid. Utvecklingen av ledarskapet prioriterades upp, vilket fick till konsekvens att tiden för egen publicering minskade något. För att kunna få erfarenhet av doktorandhandledning krävs ett gemensamt projekt. Finansiering för gemensamt projekt har sökts men inte fått bifall eller kunnat genomföras under projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02058

Statistik för sidan