Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SE:kond LIFE - Återtillverkning & återanvändning av fordonskomponenter

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet SE:Kond LIFE syftar till att undersöka den miljömässiga, ekonomiska och tekniska potentialen för återanvändning och återtillverkning av fordonskomponenter som idag materialåtervinns. Projektets mål har varit att detaljstudera krockade fram- och bakvagnar som representativa exempel och därigenom lägga grunden för hur fler komponenter ska kunna återanvändas i cirkulära system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förutsättningarna för återtillverkning både på kort och lång sikt har studerats. Nya kund- och hållbarhetskrav driver fordonsindustrins affärsmodeller mot att utveckla tjänster istället för att sälja bilar och det påverkar återanvändning av fordonskomponeter. Behoven av effektiva, flexibla system för återtillverkning och återanvändning väntas öka kraftigt med framtidens bilanvändning. Återtillverkning väntas bli en del i ett större system för att förlänga livslängden på fordonet samtidigt som miljöpåverkan och kostnaderna hålls nere.

Upplägg och genomförande

Projektet har undersökt förutsättningarna att expandera systemen för återanvändning ur både miljö- ekonomi- och miljöperspektiv. Potentialen är stor även på kort sikt och olika metoder för defektanalys och återtillverkning av enskilda komponenter från krockade fram- och bakvagnar till personbilar har undersökts för att effektivisera flöden för återtillverkning och återanvändning. En metod för att avgöra när komponenter bör återtillverkas kontra materialåtervinnas har även påbörjats under projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03734

Statistik för sidan