Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Scale-up: Crowdsourcing för storskalig utvärdering av externa gränssnitt på automatiserade fordon

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Syfte och mål

Externa gränssnitt förväntas leda till säkrare interaktioner mellan automatiserade fordon och andra trafikanter. Dessa är dock i ett tidigt designskede och har utvärderats endast med ett begränsat antal deltagare vilket gör att deras generaliserbarhet är oklar. Syftet med den här förstudien är att undersöka potentialen av online crowdsourcing för utvärdering av externa gränssnitt i ett tidigt designskede. Målet är att utforma och genomföra en studie med hjälp av online crowdsourcing MTurk och bedöma dess validitet jämfört med en traditionell kontrollerad studie.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultaten inkluderar kunskap om validitet av crowdsourcing och dess lämplighet för en större studie. Detta kommer att stärka vår världsledande position inom området, stödja produktutveckling och standardiseringsarbete. Förstudien kommer därmed att adressera FFI:s övergripande mål avseende den svenska konkurrenskraften på internationell plan.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien samordnas av RISE Viktoria med Volvo Cars (VCC) som partner. Arbetet är uppdelat i fem arbetspaket (AP) där flera gränssnittskoncept kommer att utformas och utvärderas på ett iterativt sätt: AP1: Projektledning, samordning och informationsspridning AP2: Design av gränssnittskoncept AP3: Utveckling och genomförande av online crowdsourcing studie via MTurk AP4: Utveckling och genomförande av valideringsstudie AP5: Dataanalys och bedömning av crowdsourcing och dess lämplighet som ett verktyg för framtida studier

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2021

Diarienummer 2018-04999

Statistik för sidan