Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkansmodell för ökad avfallssortering i trånga stadsutrymmen

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för biologi och miljö
Bidrag från Vinnova 788 426 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att identifiera och testa lösningar för ökad avfallshantering i gamla trånga stadsmiljöer genom samverkan, applicerat på Kvarnholmen i Kalmar. Forskare, kommun, fastighetsägare, avfallsbolag och arkitektfirma identifierade tillsammans två idéer (ett anpassat miljöhus och färgade påsar för olika avfallsfraktioner) som på sikt skulle kunna minska de upplevda svårigheterna.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet testades konceptet med olikfärgade påsar i två fastigheter, där resultaten pekar mot att denna lösning ökar källsorteringsgraden. Boende uppgav också i intervjuer att de upplevde att de sorterade bättre. Effekten av det diskuterade miljöhuset kunde inte utvärderas inom projektets ekonomiska och tidsmässiga ramar, men likväl utarbetades ritningar och en prototyp. Ett vägledningsmaterial för samverkan inom lokala avfallsfrågor som kan användas av kommunen likväl som andra aktörer i avfallskedjan togs fram.

Upplägg och genomförande

Initiativtagande aktörer höll ett förberedande möte och fyra workshops hölls med övriga aktörer berörda av avfallshanteringen på Kvarnholmen. I workshop 1 lyftes bl.a. lösningar för bättre källsortering att testa under projektet. I workshop 2 bestämdes tidsplan och ansvarsfördelning och i workshop 3 utvärderades pågående arbete och hinder på vägen diskuterades. I workshop 4 redovisades resultaten och gruppens fortsatta samarbete diskuterades. Utöver workshop-formatet kring samarbete så skedde kontinuerligt praktiskt samarbete mellan aktörer under genomförandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03290

Statistik för sidan