Samverkansmodell för ökad avfallssortering i trånga stadsutrymmen

Diarienummer 2017-03290
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för biologi och miljö
Bidrag från Vinnova 794 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

I ett tidigare projekt har vi visat att det finns en stor potential att förbättra sorteringen av avfall hos både hushåll och företag. I vissa miljöer är det extra svårt att uppnå en god källsortering; en sådan typmiljö är trånga gamla stadsdelar, där platsbrist är en starkt bidragande faktor. Målet med vårt projekt, som fokuserar på Kvarnholmen i Kalmar, är att undersöka hur samverkan mellan forskare, kommun, fastighetsägare och avfalls-/ återvinningsbolag kan bidra till ökad källsortering.

Förväntade effekter och resultat

Med samarbete i fokus hoppas vi kunna optimera förutsättningarna hos de som sorterar såväl som hos de som tar emot avfall. Därigenom förväntar vi oss en mätbar ökning av återvinningen i det studerade stadsområdet. Erfarenheterna från vårt projekt är avsedda att sammanställas i ett vägledningsmaterial för andra kommuner med liknande problematik.

Planerat upplägg och genomförande

Förståelse/kunskap om förutsättningar och hinder för samverkan mellan fastighetsägare, avfallsupphämtare och kommun studeras vid ett antal workshops, där också enkäter delas ut till deltagarna. Under projektet sammanställs data över insamlade mängder av olika avfallsfraktioner, för att se utvecklingen i den studerade stadsdelen Kvarnholmen i Kalmar. En del i projektet är också att uppdatera information om hur olika avfallsslag behandlas, i regionen Småland.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.