Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsär

Diarienummer 2016-04554
Koordinator Uppsala universitet - Blåsenhus
Bidrag från Vinnova 156 462 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång National mobility for innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom individrörlighet mellan akademi och offentlig verksamhet skapa samverkansmöjligheter mellan lärare och forskare kring en effektivisering av elevers läs- och skrivutveckling i grundsärskola. Målet med projektet är att utveckla ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling för elever i årskurs 1-5 i grundsärskola.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i ett undervisningsstöd för elever i grundsärskolan inom läs- och skrivutveckling. För skolan innebär projektet att lärare får ta del av nyare forskningsbaserade metoder för läs- och skrivutveckling, och att de bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter i skapandet av innovativa arbetssätt till gagn för elevers lärande inom grundsärskolan. Vi ser också möjligheter till samverkan efter projekttidens slut, i form av gemensamt anordnade konferenser och ansökningar om medel för vidareutveckling av programmet från olika finansiärer.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet (som genomförs i nära samarbete med 2016-04553) vistas forskaren på en grundsärskola en gång i veckan under en period av 18 månader (jan 2017-jun 2018).Vistelsen innebär utformning, testning och utvärdering av ett undervisningsstöd med övningar i fonologisk och morfologisk medvetenhet och övningar på högre språkliga nivåer. Övningarna utformas med stöd i forskning om läs- och skrivutveckling i relation till lärande hos elever med en intellektuell funktionsnedsättning och utifrån diskussioner mellan lärarna och forskaren.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.