Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsär

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Blåsenhus
Bidrag från Vinnova 156 462 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att genom individrörlighet mellan akademi och offentlig verksamhet skapa samverkansmöjligheter mellan lärare och forskare kring elevers läs- och skrivutveckling i grundsärskola. Målet med projektet var att utveckla ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling för elever i årskurs 1-5 i grundsärskola. Framgångsrikt för detta projekt var att forskarens auskultationer följdes upp av reflekterande samtal mellan forskare och lärare. En bas för undervisningsstöd finns och samtal kring potentialen i att bygga vidare på materialets idéer pågår.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har inneburit produktion av material för undervisning inom läs- och skrivundervisningen, inom genrerna saga och faktatext. Materialen är skapade med utgångspunkt i den specifika elevgruppens behov av multimodala representationsmöjligheter, anpassad kommunikation och variation i inlärningssätt. Samtalen och erfarenhetsutbytena mellan forskare och lärare under 18 månader med regelbundna auskultationer och möten har gett forskaren insikter i de utmaningar som elever och lärare har och lärarna har utmanats i sin praktik. Detta ser vi som en viktig effekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit kontakt mellan forskaren och skolverksamheten en gång/vecka, jan 2017 till juni 2018. Projektet har presenterats vid ett forskningsseminarium. Forskaren har auskulterat, dokumenterat undervisning och material, fört reflekterande samtal med lärare och specialpedagog före och efter undervisningspass samt intervjuat lärarna och skolans talpedagog. Vad gäller samarbetet mellan forskarna i de två sammankopplade projekten har upplägg diskuterats innan träffar med de lärare som ingått vid respektive skola och dokumentation har utbytts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04554

Statistik för sidan