Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan fastgödsel, från problem till nyttigheter via rötning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Jordbruk och livsmedel Uppsala
Bidrag från Vinnova 491 940 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektet har genom en omvärldsanalys (studiebesök/mässa/konferens) identifierat olika tekniker för sönderdelning av fastgödsel liksom funktion för efterföljande enhetsoperationer i biogasanl. Projektet har även tydliggjort vikten av källsortering i stall och tagit fram ett förslag på metod för miljöbedömning av rötning av fastgödsel. Parterna har utifrån resultat från genomförda aktiviteter diskuterat upplägg för fortsatt arbetet inom området, potentiella aktiviteter och expansion av deltagande parter för utformning av ett UDI 2-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Insamlad information styrker vår bedömning att fastgödsel kan bli ett framtida viktigt biogassubstrat som går att samröta tillsammans med andra råvaror från jordbruket liksom avfall liksom att fastgödseln i framtiden kan bidra med ca 1 TWh biogas/år och därmed på längre sikt kommer att bidra till Agenda 2030. Projektet har, bl.a., resulterat i att identifiera tekniker för förbehandling av fastgödsel som idag inte finns på den svenska marknaden. Dessutom har projektgruppen tillsammans fått en bättre förståelse/helhetsbild av hela systemet ”biogas och biogödsel från fastgödsel”.

Upplägg och genomförande

Upplägget med omvärldsanalys har varit uppskattat av partner som driver biogasanläggningar. Detta har konkretiserat utmaningen ”biogas och biogödsel från fastgödsel”. Informationen har bidragit med viktiga pusselbitar om kravspecifikation gällande utformning och test av kritiska enhetsoperationer inför en UDI2-ansökan. Omvärldsanalysen liksom arbetet med hypotetiska anläggningar har även bidragit till diskussioner om hur aktiviteter uppström biogasanläggningen i stall liksom nerströms kring biogödselhantering kan utformas till en UDI 2-ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03369

Statistik för sidan