Samverkan akademi och praktik för innovation i socialt arbete

Diarienummer 2016-03264
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för socialt arbete
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång National mobility for individuals

Syfte och mål

Syftet är att förnya, vidareutveckla och fördjupa samverkan mellan den idéburna organisationen Skyddsvärnet i Göteborg och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Målet med projektet är fördjupat kunskapsutbyte, ökad kvalitet och nytta för såväl de inblandade aktörerna som för berörda brukare och samhället i stort. För att arbeta mot ett ökat nyttiggörande av forskningen är ett uttalat mål att följa och studera implementeringsprocessen av tre specifika projekt vilka utvecklades våren 2016 inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet KLOSS AkUt.

Förväntade effekter och resultat

Utbytet förväntas möjliggöra att idéer och kunskapsmassa från forskningen förs in i Skyddsvärnets verksamheter där de kan omsättas i förbättrade praktiker och processer. De kontakter och den kunskap projektledaren förvärvar på praktikerfältet tillförs också Institutionen, bl.a. i form av innovativ och engagerande pedagogik, vilket förstärker och förnyar relationen mellan det sociala arbetets forskningsfält, utbildningsfält och praktikfält. För projektledarens del innebär projektet nya impulser, forskningsidéer och pedagogisk metodutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledaren kommer att erbjudas en fullt utrustad arbetsplats på Skyddsvärnet i Göteborg. Utbytets omfattning motsvarar c:a 60 arbetsdagar under 18 månader med start hösten 2016. Förutom den följeforskning som planeras kommer projektledaren att delta i arbetet med att planera och vidareutveckla Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning. Exempel på aktiviteter: planeringsmöten, intervjuer med brukare och personal, workshops, författande och publicering av vetenskapligt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.