Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan akademi och praktik för innovation i socialt arbete

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för socialt arbete
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte var att förnya, vidareutveckla och fördjupa samverkan mellan den idéburna organisationen Skyddsvärnet i Göteborg och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Målet var fördjupat kunskapsutbyte, ökad kvalitet och nytta för såväl inblandade aktörer som för berörda brukare och samhället i stort. Ett centralt mål var att följa tre specifika delar av Skyddsvärnets verksamhet, vilka tidigare fokuserats inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet KLOSS AkUt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskap från forskningen har förts in i Skyddsvärnets verksamheter där de omsatts i förbättrade praktiker och processer. Ett centralt resultat är uppstarten av en sk. Bostad Först-verksamhet, vilket innebär en långsiktig förändring av Skyddsvärnets lägenhetsverksamhet. Den kunskap som genererats via projektets följeforskning kan utgöra grund för fortsatt utvecklingsarbete. Skyddsvärnets kompetens har kommit studenter vid GU till gagn i form av innovativ pedagogik, vilket förstärkt och fördjupat relationen mellan det sociala arbetets akademi och praktik.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har haft en fullt utrustad arbetsplats tillgänglig på Skyddsvärnet. Förutom den följeforskning som genomförts (vilket innebar utarbetande av en forskningsplan, etikprövning och datainsamling i form av intervjuer med professionella och intagna vid Skyddsvärnets halvägshusverksamhet) deltog projektledaren i möten, anordnade work shops och gemensamma studiebesök. Personal från Skyddsvärnet medverkade som föreläsare vid masterkursen "Hemlöshet: aktörer, insatser och exkludering från bostadsmarknaden" höstterminen 2017.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03264

Statistik för sidan