Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sam-modalitet i praktiken

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - oktober 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Möjligheterna att effektivisera godstransportsystemet på land genom att utnyttja större väg- och järnvägsfordon än idag i Sverige har undersökts i projektet. "Sam-modalitet i praktiken"är ett tvärvetenskapligt projekt som har involverat såväl forskare som företag och myndigheter. Begreppet sam-modalitet (co-modality på engelska) innebär att använda varje enskilt transportslag för sig och transportslagen i kombination med varandra på ett effektivt sätt.VTI har tidigare visat på samhällsekonomiska fördelar med att använda längre och tyngre vägfordon än övriga EU. I Sverige tillåts idag fordonskombinationer om 25,25 meter och 60 ton, men betydligt större vägfordon används idag både i Nord- och Sydamerika samt Australien. Längre tåg finns bland annat i USA, Australien och Sydafrika, men även i våra grannländer och i andra EU-länder.Resultat I olika delprojekt harundersökts effekterna av att tillåta längre och tyngre lastfordon, och i vilken mån det finns någon fördel med att göra detta.För att fånga svenska intressenters och transportexperters synpunkter gjordes en enkätundersökning där respondenterna även bjöds in till en hearing. (Se VTI rapport 676-2010). Utgångspunkten för enkäten var perspektivet år 2030 och vilka väg- och järnvägsfordon som kommer att efterfrågas då. Resultatet visade på att inga extrema förändringar förväntas: i första hand är det utökad volymkapacitet som efterfrågas av respondenterna, inte utökad viktkapacitet. På vägsidan handlar det främst om att bygga vidare på det europeiska modulsystemet, ett system som kombinerar olika standardiserade lastbärare och möjliggör att medlemsstaterna tillåts att ha avvikande dimensioner från övriga EU. Trafiksäkerhet, infrastrukturslitage, trängsel, miljö och transportekonomi är de olika aspekter som identifierats som relevanta för längre och/eller tyngre väg- och järnvägsfordon.I VTI rapport 758-2012 görs en samhällsekonomisk analys som visar hur de kostnader som rundvirkestransporter med lastbil ger upphov till skulle påverkas om fordonens totalvikt tilläts öka från 60 till 90 ton och samtidigt få en tillåten maxlängd på 30 meter. Enligt simuleringar skulle åtgärden innebära en samhällsekonomisk kostnadssänkning med 4 procent, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda.I VTI rapport 764-2012 studeras effekterna av att använda längre lastbilsekipage och/eller längre godståg i en trafikslagsövergripande godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet. Frågan som studeras är om och/eller hur transportsystemet kan effektiviseras genom att använda längre lastbilar och tåg var för sig eller i kombination i korridoren.Ett tiotal scenarier har simulerats. Som förväntat beräknas de samlade transporterna på järnväg minska när längre lastbilsekipage i korridoren används och vice versa. Konkurrensen mellan järnväg och sjöfart framkommer tydligt när tågen förlängs till 750 meter eller mer. Utnyttjandet av skalfördelar för lastbilar och/eller tåg beräknas ge minskade logistikkostnader. Nyttorna av minskade CO2-emissioner beräknas vara små i förhållande till nyttorna av kostnadsbesparingarna för näringslivet; detta är grova kalkyler och det behövs fördjupade analyser.En central del av projektet består av trafiksäkerhetsanalyser och värdering av riskerna med längre och tyngre vägtransportfordon. Bland annat har det gjorts en sammanställning av resultat från olycksstudier, litteratursammanställningar och djupstudieanalyser av dödsolyckor med tunga lastbilar som utförts de senaste åren. I VTI notat 17-2012 inkluderas dessutom resultat av en fokusgruppstudie med lastbilschaufförer samt en omkörningsstudie av längre lastbilar, för att ge en sammanfattande bild. Litteraturen visar att det är mycket komplext att uppskatta hur trafiksäkerheten i stort skulle påverkas av en introduktion av längre och tyngre fordon. En del studier indikerar en något förhöjd olycksrisk per fordonskilometer, och att ökningen beror på fordonskombinationens karaktär. Andra studier visar att skillnaden i olycksfrekvens i jämförelse med konventionella fordon blir liten, åtminstone på större och säkrare vägar. Eventuella negativa trafiksäkerhetseffekter skulle kunna uppvägas av att färre fordon behövs för att transportera en given mängd gods.I VTI rapport 732-2011 undersöks säkerheten genom fyra olika studier: en fokusgruppsintervju med förare av dagens tunga lastbilar, en intervjustudie med förare av de längre lastbilskombinationerna (30 m) samt en simulatorstudie och en fältstudie med fokus på omkörningssituationer. Det konstateras att det finns tendenser som pekar på att den längre fordonskombinationen kan påverka trafiksäkerheten negativt, särskilt på landsväg. Ytterligare studier behövs för att på ett mer entydigt och säkert sätt avgöra om och när eventuella negativa effekter uppstår.Inom ramen för projektet har VTI tagit fram följande rapporter:·Mellin, A., Ståhle, J. (2010) - Omvärlds- och framtidsanalys - längre och tyngre väg- och järnvägsfordon, VTI rapport 676·Andersson, J., Renner, L., Sandin, J., Strand, N., Hjort, M., Andersson Hultgren, J., o.a. (2011). Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon. VTI rapport 732.·Hjort, M., & Sandin, J. (2012). Trafiksäkerhetseffekter vid införande av längre och tyngre fordon - en kunskapsöversikt. VTI notat 17·Haraldsson, M., Jonsson, L., Karlsson, R., Vierth, I., Yahya, M.-R., & ögren, M. (2012). Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90 tons lastbilar - Delprojekt inom Sammodalitetsprojektet. VTI rapport 758.·Vierth, I., & Karlsson, R. (2012). Effekter av längre lastbilar och tåg i en internationell korridor. Delprojekt inom Sammodalitetsprojektet. VTI rapport 764

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04271

Statistik för sidan