Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Lund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga målet med arbetet är att bidra till en lägre saltkonsumtion genom att utveckla innovativa tekniska lösningar som gör det möjligt för livsmedelsbranschen att tillverka produkter med ett lägre saltinnehåll utan att ge avkall på kvalitet, säkerhet, hållbarhet eller processbarhet. Målen för initieringsprojektet var dels att etablera en stark och motiverad projektgrupp som kan förverkliga det långsiktiga målet, dels att formulera en ansökan till ett samverkansprojekt. Dessa mål uppfylldes till fullo.

Långsiktiga effekter som förväntas

I initieringsprojektet identifierades ett antal innovativa tekniska lösningar med stor potential att öka möjligheterna för livsmedelsproducenter att uppnå en saltreduktion i sina produkter. Projektet har även lagt grunden för ett fortsatt samarbete mellan aktörer längs livsmedelskedjan (livsmedelsproducenter, handel, branschorganisationer, myndighet, konsumenter, forskare). Ett sådant brett samarbete är nödvändigt för att nå det långsiktiga målet i det föreslagna projektet.

Upplägg och genomförande

Initieringsprojektet bestod av tre arbetsmöten. Vart och ett av dessa hade tydliga mål. Vid det första mötet identifierades den övergripande problemställningen, vid det andra mötet presenterades potentiella lösningar och vid det avslutande mötet formulerades projektplan och ansökan till ett samarbetsprojekt. Under projektets gång har det även pågått parallella aktiviteter som främst har bestått av litteraturstudier, ansökningsskrivande och kontaktskapande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00265

Statistik för sidan