Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SafePos II - Säkerhetspositionering för gruvindustrin II

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Brandteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 920 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att bidra till att förbättra räddningstjänsten möjlighet till effektiv och säker räddningsinsats genom att förbättra upplösningen för säkerhetspositionering, undersöka möjligheterna till övervakning och informationsutbyte mellan rökdykare och rökdykarledare samt ta fram beslutsunderlag för användning av "wearable technology". Projektet skulle också utifrån resultaten utveckla beslutsstöd och utbildningsmaterial. Projektets syfte och mål är uppfyllt, dock har utökad möjlighet till positionering åstadkommits genom marknadens framdrift.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas att bidra till en för undermarksmiljö bättre anpassad utrustning genom samverkan mellan forskare, räddningstjänst och tillverkare. Resultatet förväntas också att bidra till en utökad kunskap hos såväl räddningstjänstpersonal som hos morgondagens ingenjörer. Projektet har skapat långsiktigt hållbara relationer mellan forskare, samhälle och näringsliv, som fortsätter efter projektets avslutande.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft medverkande projektpartners från såväl näringsliv, som samhälle. Givet den utveckling som skett parallellt med projektet - med annat huvudsyfte för den förbättrade positioneringen men med teknik som också kan stödja en räddningsinsats - skulle närmare samverkan med nya aktuella partners sökts redan under projekttiden. Vissa parters varv mer aktiva i början, men utgjorde mer diskussionspartners senare i projektet när resultat inte till fullo stämde med deras inriktning. Samverkan mellan forskare och samhällsaktörer samt utbildningsaktörer har varit god.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02638

Statistik för sidan