Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SafePos - Safety positioning for the mining industry

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Fire Research
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att testa system för lokalisering och kommunikation, där smal- resp. bredbandig radiosystemteknik undersöktes, samt att identifiera ny teknik som kan dra nytta av en förbättrad möjlighet till positionering och konnektivitet och därmed höja säkerheten och effektivisera räddningsinsatsen. Resultatet från projektet ger en tydlig bild av vilka system som bör utvecklas vidare och vilka tekniker som inte passar för användning i den aktuella miljön eller den tänkta tillämpningen. Projektet har väl uppfyllt målen, trots att utfallet inte var det förväntade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Försöken visade att bredbandig teknik är bättre än smalbandsteknik för att uppnå tillräcklig snabbhet vid ad-hoc positionering. Resultaten är vägledande i utvecklingen att öka precisionen och möjligheterna till informationsöverföring. Tekniken i sig kan användas både i fasta installationer och ad-hoc system. Ad-hoc system kan utgöra back-up om fasta system fallerar, men också användas i anläggningar utan egen teknik. Bärbar teknik som kan nyttja dessa nya möjligheter kommer att ge säkrare och mer effektiva räddningsinsatser

Upplägg och genomförande

Försök har genomförts i befintlig gruvmiljö och i komplex inomhusmiljö. Försök, tester och intervjuer har genomförts inom två huvudinriktningar - teknik för positionering och insatsstödjande teknik. Det inledande seminariet gav ett gott underlag för vidare arbete inom förstudien. Den löpande dialogen med företag och gruvindustri har gett värdefull information och indata till forskarteamet. Resultaten från projektet har gett en god uppfattning om framtida forsknings och utvecklingsbehov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01473

Statistik för sidan