Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robust Polering - Bedömning av polerbarheten hos lackerade ytor

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 93763
Bidrag från Vinnova 2 565 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-06889.pdf(pdf, 6807 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade primärt till att skapa en djupare kunskap och förståelse kring polerbarhet av nuvarande och framtida lackmaterial. Genom en ökad förståelse ville vi lägga grunden för framtida utveckling av standardiserade metoder för bedömningen av polerbarheten hos lacker. Vi har: -Tagit fram en utrustning och metod för repeterbar provning av polerbarhet hos lacker -Utvärderat olika metoder för bedömning av polerdefekter samt lyckats kvantifiera lackdefekter -byggt kunskap kring vilka parametrar som påverkar polerbarheten hos lacker och uppkomsten av polerdefekter

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har givit ökad förståelse för vilka parametrar som har betydelse gällande skapandet av polerdefekter. Det förväntas att erhållen kunskap ska leda till fortsatt utveckling av metoder för bedömning av polerdefekter. Detta kan i sin tur förenkla utveckling och införandet av nya lacker, då man i betydligt tidigare skeden kan verifiera polerbarheten hos lacken. Det förväntas även att produktionspersonal kan ta del av kunskapen och få ökad förståelse av vikten av rätt utförda poleringsoperationer. Sekundärt bör detta leda till färre polerdefekter i produktion.

Upplägg och genomförande

Volvo Car Corporation har stått som huvudsökande och projektledande för projektet, övriga parter har varit Halmstad Högskola, AB Volvo och Beckers. Huvuddelen av utvecklingsarbetet har utförts på Halmstad Högskola men med regelbundna avstämningar och löpande dialog med industriparterna. Olika praktiska försök gjordes hos de olika parterna. Arbetsupplägget har fungerat bra och det har varit lyckat med workshops hos samtliga industriparter och högskolan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-06889

Statistik för sidan