Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffektiv användning av vattenverkslam

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Flera miljoner ton vattenverksslam genereras årligen globalt. Mängden förväntas att öka p.g.a. urbanisering, som ökar efterfrågan på vatten och kvalitetsförändringar i vattentäkter som fordrar större kemikaliedosering. I detta projekt har samarbete etablerats mellan vattenverk och industri vilket resulterat i att tre metoder för återvinning av vattenversslam tagits fram. Alla metoder har hög potential att minska slamdeponering och göra samhällena hållbarare. I en fortsättning av projektet kommer metoderna att utvecklas, testas och verifieras, även ekonomiskt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har konkret resulterat i att ett nätverk med kommunala och privata företag som på olika sätt verkar inom VA-sektorn har etablerats och att tre lämpliga metoder för att återvinna och nyttiggöra vattenverksslam identifierats. Den nationella och globala marknaden för vattenverksslam har också bedömts. En ansökan till UDI steg 2 har tagits fram och om denna beviljas kan metoderna testas i praktiken. Utfallet av projektet förväntas vara återvunna produkter från slammet med god funktion till rätt pris, samt ett slut på deponering som kvittblivningsmetod för vattenverksslam.

Upplägg och genomförande

Genom möten med projektpartnerna och litteraturstudier har projektdeltagarna skaffat sig en grundad bild över problematiken med ökande slamproduktion. Via seminarier och möten har kunskap delats mellan parterna. Projektet har även identifierat vilka lösningar som har stor potential och är intressanta att arbeta vidare med. Projektet har utvidgats med nya parter från industrin som erbjuder tekniklösningar och är redo att arbeta i projektet med att utveckla metoderna och skapa relationer med vattenverken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00414

Statistik för sidan