Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd. för Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien har undersökt olycksfallsutvecklingen och säkerhetsrelaterade initiativ inom två svenska gruvföretag under de senaste 30 åren. Olycksfallutvecklingen har även undersökts generellt för svensk gruvindustri. Förstudien ger förslag på ytterligare forskningsområden för att ytterligare reducera olycksfallsfrekvensen, dvs. för att skapa en färdplan för framtiden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar på att olycksfallsfrekvensen inom den svenska gruvindustrin har sjunkit påtagligt under de senaste 30 åren och detta vanligen tillskrivs omfattande förändringar inom teknik samt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och nya organisationsformer. Detta gäller för båda undersökta företag. Branschen är dock fortfarande i behov av utvärdering av den relativa effekten av dessa förändringar, samt hur de olika faktorerna har påverkat varandra.

Upplägg och genomförande

Studien delades upp i fyra delar där vi i den första delen redogjorde för forskning med fokus på olycksfall och en fördjupning om säkerhetsindikatorer. I den andra delen undersöktes statistiken som finns tillgänglig. Den tredje innehåller en intervjustudie med representanter från två svenska gruvföretag med fokus på vilka förändringar som kan ha bidragit till den sjunkande olycksfrekvensen. I den fjärde analyserades resultaten och förslag har getts på fokusområden lämpade för huvudstudien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02600

Statistik för sidan