Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB
Bidrag från Vinnova 210 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - december 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att utgå från ett befintligt förfrågningsunderlag (FU) för en upphandlad entreprenad för att bygga gång- och cykelväg (GC-väg) och kartlägga vilka hinder som finns i regelverk för att FU hade kunnat öppna upp för att utföra GC-vägen med en alternativ, innovativ lösning med stora klimatfördelar, som upphöjd GC-väg i trä. Mängdförteckning och andra underlag för FU har tagits fram, hinder i regelverk och liknande har kartlagts och skillnader i klimatpåverkan och kostnader mellan lösningarna har studerats. Projektets mål har därmed uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien visar att det största hindret för att direkt kunna tillämpa trälösningen är kommunens krav på att anläggningen ska klara mycket tunga underhållsfordon. Trälösningen är dock dimensionerad för lättare underhållsfordon. En anpassning av fordonskraven behövs alltså. Kostnads- och klimatanalysen visar att trälösningen är dyrare än den traditionella men har betydligt lägre utsläpp av växthusgaser och kan bli klimatneutral om man även inkluderar kolsänka i träet för konstruktionen. Med klimatbonus i entreprenaden skulle trälösningen då också kunna bli kostnadsneutral.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i följande aktiviteter: - Framtagande av beskrivning av alternativ lösning - Projektering av alternativt, fiktivt, förfrågningsunderlag (FU) - Jämförande kostnads- och klimatanalys - Referensgruppsmöten - Syntes och rapportskrivning - Projektledning och samordning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 april 2023

Diarienummer 2022-01676

Statistik för sidan