Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Quality Assured Accounting

Diarienummer
Koordinator Protens AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det finns fortfarande inga system som hanterar allt ekonomiskt data för redovisning/revision utan fortfarande handlar det om stickprov. Vår initiala produkt har omdefinierats efter analys av kundnyttan och utveckling av produkten, som hanterar all information, fortsätter och flera av delmålen som t.ex. verifiering av kundnytta, IP-säkring/strategi och partner etablering har uppnåtts. Det övergripande målet att lansera en första version av Quality Assuered Accounting har inte uppnåtts men arbetet fortsätter med målet att lansera produkten under 2012.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter var: - Verifierade kundkrav och Konkurrens klartlagd. - Klar bild av IP-frågor - Körbar prototyp - Produktifiering och Lansering Vid utvärdering av affärsnyttan visade att det fanns grundbehov som inte hanterades så produktidén har vidareutvecklats. En freedom to operate-sökning gav positivt resultat och en patentstrategi har fastlagts. Utveckling av den nya produkten har startat och aktiviteter utförs enligt projektplan. Tack vare att vi haft möjlighet att djupare analysera kundnyttan har produkten kunnat omdefinieras och bli kommersiellt gångbar.

Upplägg och genomförande

Eftersom projektet tidigt genomförde verifiering av kundnyttan så kunde information om nya behov, nödvändiga för vår produkt, identifieras. Det har lett till en omstart som gör att projektet inte hunnit slutföras enligt ursprunglig tidplan. De aktiviteter som finns i projektplanen skall utföras, om än senare än planerat, eftersom de fortfarande är relevanta för att kunna leverera produkten. Upplägget, planen, har väl fyllt sitt syfte framför allt då det identifierade förbättringar och kundkrav nödvändiga för att göra produkten kommersiellt gångbar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01930

Statistik för sidan