Quality Assured Accounting

Reference number
Coordinator Protens AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2010 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Det finns fortfarande inga system som hanterar allt ekonomiskt data för redovisning/revision utan fortfarande handlar det om stickprov. Vår initiala produkt har omdefinierats efter analys av kundnyttan och utveckling av produkten, som hanterar all information, fortsätter och flera av delmålen som t.ex. verifiering av kundnytta, IP-säkring/strategi och partner etablering har uppnåtts. Det övergripande målet att lansera en första version av Quality Assuered Accounting har inte uppnåtts men arbetet fortsätter med målet att lansera produkten under 2012.

Results and expected effects

Förväntade effekter var: - Verifierade kundkrav och Konkurrens klartlagd. - Klar bild av IP-frågor - Körbar prototyp - Produktifiering och Lansering Vid utvärdering av affärsnyttan visade att det fanns grundbehov som inte hanterades så produktidén har vidareutvecklats. En freedom to operate-sökning gav positivt resultat och en patentstrategi har fastlagts. Utveckling av den nya produkten har startat och aktiviteter utförs enligt projektplan. Tack vare att vi haft möjlighet att djupare analysera kundnyttan har produkten kunnat omdefinieras och bli kommersiellt gångbar.

Approach and implementation

Eftersom projektet tidigt genomförde verifiering av kundnyttan så kunde information om nya behov, nödvändiga för vår produkt, identifieras. Det har lett till en omstart som gör att projektet inte hunnit slutföras enligt ursprunglig tidplan. De aktiviteter som finns i projektplanen skall utföras, om än senare än planerat, eftersom de fortfarande är relevanta för att kunna leverera produkten. Upplägget, planen, har väl fyllt sitt syfte framför allt då det identifierade förbättringar och kundkrav nödvändiga för att göra produkten kommersiellt gångbar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.