Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence - PADME

Diarienummer
Koordinator ABB Power Grids Sweden AB - ABB Control Technologies AB
Bidrag från Vinnova 7 970 200 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudidé är att undersöka och visa hur processindustrins högt digitaliserade och beprövade system kan användas i diskret tillverkning med syfte att förbättra cykeltid och produktivitet. Projektet har fokuserat på att samla och visualisera realtidsinformation från system och utrustningar i produktionen i en gemensam plattform för att få en samlad bild av pågående produktion samt gjort bedömningar av affärsvärdet i detta. Projektet har också utvärderat simulering för förbättrad optimering av produktionen samt tagit fram underlag för att bedöma digital mognad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är intressant och slutsatsen är att det är stor potential i att samla produktionsinformation i en gemensam plattform. Projektet har byggt digitala tvillingar i realtid i ett Collaborative Process Automation System (CPAS) där informationen kan göras tillgänglig för olika grupper av anställda på fabriken och bidra till kortare stopp, högre kvalitet etc. Det leder i sin tur till ökad produktivitet och lägre kostnader. Med matematisk planering och simulering kan cykeltider kortas ytterligare. En analys av digital mognad görs innan start för bästa resultat.

Upplägg och genomförande

ABB Industrial Automation har tillsammans med ABB Robotics tagit fram ett testsystem (CPAS) vid en produktionslinje hos ABB Robotics i Västerås för att utvärdera konceptet. Parallellt med det har RISE undersökt matematisk planering och simuleringsmodelleringstekniker för att förbättra cykeltiden vid samma produktionslinje. MdH har utarbetat en modell för att bedöma digital mognad med avseende på möjligheten att bygga på CPAS-logik i diskret tillverkning och Level 21 har identifierat användnigsfall för CPAS i diskret tillverkning och utvärderat affärssvärdet av dessa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2017-02255

Statistik för sidan