Planeringsbidrag för ansökan om samverkansprojekt kring cykelinnovation

Diarienummer 2017-02809
Koordinator Trivector Traffic AB - Trivector Traffic AB Stockholm
Bidrag från Vinnova 252 600 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att skriva en projektansökan, vilket har uppnåtts. Även syftet har uppnåtts. Syftet var att samla ett starkt konsortium av aktörer samt arbeta fram ett förslag till ett samverkansprojekt med en organisatoriskstruktur för att identifiera och testa innovationer som bidrar till ökad cykling och stärker det svenska innovationssystemet kring cykel.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet är en genomarbetad projektidé som är förankrad i arbetsgruppen och som gått på remiss till Samverkansgruppen för framtidens resor och transporter vid två tillfällen. Arbetet med projektet har påbörjat byggandet av ett nätverk av intressenter. Kontakter har tagits med ett 40-tal intressenter inom cykelområdet, med olika organisationsform och geografisk hemvist. En rad tekniska, organisatoriska, ekonomiska och legala hinder har även identifieras vilket utgör en god grund för att formulera frågeställningar som kan leda till innovation.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har fått löpande återkoppling via e-post. Arbetsgruppens och de potentiella testbäddsägarnas synpunkter har arbetats in i idéskissen. Aktiviteter för att koordinera ansökan har varit: - Workshop med nyckelaktörer om inriktningen och den organisatoriska strukturen för projektet - kontakt och möten med idéägare - Kontakt med kommuner och regioner som visat intresse för att vara testbäddsägare - Koordinering av skrivandet och sammanställning av text till idéskiss samt att presentera den för samverkansgruppen, Vinnova och näringsdepartementets representant.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.