Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilotprojekt för integrering av Agenda 2030 i Processum och Framtidens Bioraffinaderi

Diarienummer
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ytterst är syfte och mål att öka förmågan att bidra till en omställning genom att skapa hållbara värden och nyttor från bioresurser med tydlig koppling till Agenda 2030:s 17 delmål. Delsyften och mål är att: identifiera för verksamheten, centrala områden inom Agendan, fördjupa kunskapen hos Processums anställda och inom klustret, tydligt koppla projekt till Agendan, vara drivande kraft i regionen, strategier och mål för bidrag till Agenda 2030 har införlivats i utformning av ansökningar och verksamhetsplanering, kommunikationsstrategin har tydlig koppling till Agenda 2030

Långsiktiga effekter som förväntas

Underlag för en handlingsplan har tagits fram, med förslag på åtgärder, aktiviteter och förändringar som kan stärka organisationens arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030. Processum är inspiratör och förebild för arbetet med Agendan i regionen. Vid projektetslut har kunskapen ökat inom Processum och klustret. Viktiga delleveranser: - Identifikation av för verksamheten centrala områden i Agendan - Alla medarbetare deltagit i workshop om kopplingar till verksamheten - Identifikation av SWOT gentemot Agendan för viktiga delar och projekt inom innovationsmiljön

Upplägg och genomförande

1. Kunskapskartläggning & inventering Intervjuer - medarbetare, nyckelaktörer i den geografiska regionen Omvärld/Kartläggning, relevant och aktuell forskning samt en inventering av relevanta styrdokument hos identifierade nyckelaktörer 2. Workshopar med medarbetare och medlemmar Fyra interna workshopar har utförts för att: Identifiera viktiga Agenda 2030-områden för Processum Formulera SWOT Utveckla strategier för ökad konkurrenskraft Identifiera viktiga Agenda 2030-områden för klustret En extern workshop; fokus på samverkan, rollen som klustermotor 3. Rapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-01277

Statistik för sidan