Pilotprojekt för integrering av Agenda 2030 i Processum och Framtidens Bioraffinaderi

Diarienummer 2018-01277
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Identifiera, för verksamheten, centrala områden inom Agenda 2030, fördjupa kunskapen om hållbarhetsaspekter för bioekonomiomställningen hos våra anställda och andra inom innovationsmiljön, öka förmågan hos innovationsmiljön att använda hållbarhetsargument för att attrahera kapital och kompetens i internationell konkurrens, öka förmågan att skapa projekt och aktiviteter med stark hållbarhetsprofil som uttalat möter målen på ett tydligt sätt, stärka Processums och innovationsmiljöns varumärke och position som drivande kraft i det regionala omställningsarbetet

Förväntade effekter och resultat

Genomfört en kartläggning av regionens och viktiga bioekonomiaktörers utmaningar och strategier med avseende på Agenda 2030. Identifierat centrala områden inom Agendan för Processums verksamhet. Processums medarbetare har deltagit i minst ett utbildningsmoment om Agenda 2030. Identifierat styrkor och svagheter gentemot Agendan för viktiga verksamheter och projekt inom innovationsmiljön. Strategier och mål för bidrag till Agenda 2030 har införlivats i ansökningar och verksamhetsplanering. Processums kommunikationsstrategi har uppdaterats iom arbetet med Agenda 2030

Planerat upplägg och genomförande

Kunskapskartläggning: Inventering av relevanta styrdokument, åsiktsdokument och utredningar. Intervjuer med utvalda nyckelpersoner. En workshop för aktörer inom innovationsmiljön. Tre interna workshop (Processum): Identifiera viktiga Agenda 2030-områden för Processums verksamhet. Formulera styrkor, svagheter, hot och möjligheter med Agenda 2030 för Processums projekt och intresseområden. Utveckla strategier för ökad konkurrenskraft med hjälp av Agenda 2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.